Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Custom Drone

Custom Drone houdt zich bezig met het in opdracht van zijn opdrachtgever (hierna te noemen: `de klant`) assembleren van drones alsmede verkoop van (losse) onderdelen al dan niet via de web shop www.Customdrone.nl bestemd voor drones.

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die door Custom Drone worden verstrekt. Overeenkomsten komen slechts tot stand onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst; Opdracht assemblage drone
De klant kan via de webshop op de website www.Customdrone.nl een drone samenstellen, waarna hij Custom Drone opdracht geeft tot het assembleren van de door hem samengestelde drone, binnen de door de partijen overeengekomen levertijd.

De overeenkomst van opdracht tussen Custom Drone en de klant m.b.t. tot het assembleren van een drone is er een in de zin van art. 7:400 BW e.v. en komt pas tot stand na aanvaarding van de opdracht door Custom Drone.

Totstandkoming overeenkomst; Verkoop onderdelen
Ter zake de verkoop van onderdelen komt de verkoopovereenkomst met de klant tot stand, wanneer de klant zijn in de web shop geplaatste bestellingen op de website/in de webshop heeft bevestigd.

Levertijd
Onder levertijd wordt verstaan de tussen de partijen in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie (assemblage van de drone dan wel levering van onderdelen) moet zijn verricht.

De levertijd is geen fatale termijn voor Custom Drone, maar geldt als richtlijn bij uitvoering van de overeenkomst.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zal blijken dat de overeengekomen levertijd niet mogelijk is of zal zijn, zal Custom Drone dit onverwijld aan de klant mededelen, waarna de partijen een nieuwe levertijd overeenkomen.

Prijzen
Prijsopgave door  Custom Drone, in welke vorm dan ook, geschiedt steeds vrijblijvend. Custom Drone behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds aan te passen. Alle door Custom Drone opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij dit anders is aangeven. Prijzen aan kenbare consumenten worden geacht inclusief BTW te zijn verstrekt.

Betaling
Bij verlening van de opdracht tot assemblage van (één) drone(s) zal de klant de helft van de in de offerte genoemde prijs voldoen, waarna de opdracht uitgevoerd zal worden door Custom Drone. De resterende helft dient bij aflevering te worden voldaan.

Bij gebreke van een expliciete opdrachtbevestiging door de klant geldt de betaling van de eerste helft als bevestiging van de opdracht door de klant aan Custom Drone, zoals hiervoor beschreven. Na deze betaling is annulering van de opdracht (tot assemblage) niet meer mogelijk.

Zou het totale bedrag niet op tijd worden overgemaakt, bij aflevering op factuur of andere reden voor latere betaling, dan mag de verkoper de drone in beslag nemen.

Ter zake de verkoop van losse onderdelen geldt dat de overeengekomen prijs bij totstandkoming van de verkoopovereenkomst in zijn geheel moeten zijn voldaan, aldus voorafgaand aan de levering. Na ontvangst van betaling zal worden geleverd.

Verkoop onderdelen: Koop op afstand
Bij verkoop van onderdelen via de webshop is sprake van koop op afstand. De klant heeft, indien hij een consument is, dientengevolge een wettelijke bedenktermijn (zichttermijn) van zeven dagen.

Tijdens de zichttermijn kan de klant het gekochte product retourneren, mits ongebruikt en in de originele verpakking. Voor de volledigheid, zij vermeld dat bij de overeenkomst van opdracht tot assemblage van een drone de wettelijke zichttermijn bij koop op afstand niet van toepassing is. In geval van schade aan de drone, kan deze niet worden geretourneerd, tenzij aanspraak wordt gemaakt op herstel.

Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd het hiervoor bepaalde, behoudt Custom Drone zich de eigendom voor van de thans geleverde en in de toekomst te leveren goederen (waaronder tevens worden verstaan drones en onderdelen) aan de klant, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van Custom Drone op de klant volledig voldaan zijn, met dien verstande dat de klant aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld.

Testen
Na assemblage worden de geassembleerde drones door Custom Drone getest, alvorens te worden afgeleverd. Bij aflevering staat aldus vast dat de drone voldoet aan de gestelde eisen voor het gebruik daarvan.

Indien de klant van mening is dat de drone bij aflevering niet aan de gestelde eisen voor het gebruik voldoet, dient hij dit onverwijld, doch uiterlijk binnen twee dagen na aflevering, schriftelijk aan Custom Drone kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan verliest de klant ieder recht op garantie. De klant stelt Custom Drone onverwijld in staat om het eventueel gebrek te herstellen.

Aflevering
Aflevering is de feitelijke aanbieding aan de klant en geschiedt door middel van afhalen van de geassembleerde drone(s) en/of de bestelde onderdelen vanaf het vestigingsadres van Custom Drone. Aflevering middels verzending geschiedt te allen tijde op kosten van de klant en pas na betaling van de verschuldigde verzendkosten. De brievenbus post is op eigen risico bij verliezen of beschadigingen.

Garantie
De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten, die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.

Alle producten voorzien van fabrieksgarantie zullen door de Custom Drone onder fabrieksgarantie worden gerepareerd.

Bij modificatie, mechanische aanpassingen of schade door welke vorm van (externe) invloeden dan ook, vervalt de garantie. Dit geldt ook bij verwijdering van type- en serienummer plaatjes. Producten kunnen wel ter reparatie aangeboden worden. Alle kosten van de reparatie zijn dan voor rekening van de klant.

Reclamaties kunnen door de klant bij Custom Drone slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen. Reclamatie gevallen worden alleen geaccepteerd in de originele verpakking.

Bij reparatie buiten de garantie wordt op de reparatie een garantie van 7 dagen gegeven, tenzij anders overeengekomen. Op accu en batterijen wordt geen garantie gegeven, tenzij anders is bepaald.

In geval van reselling van door Custom Drone ingekochte en aan de klant doorverkochte goederen wordt de aansprakelijkheid van Custom Drone beperkt tot die rechten die zij jegens de leverancier kan uitoefenen.

Verplichtingen klant
De klant is verplicht zich te allen tijde aan de toepasselijke wet en regelgeving te houden bij gebruik van de (door Custom Drone geassembleerde) drone(s). Daaronder valt onder meer dat in bepaalde zones of omgevingen of op die hoogte niet kan worden gevlogen.

De klant vergewist zich ervan dat een drone geen speelgoed is en het gebruik ervan door ervaren gebruikers dient te geschieden. De klant is op de hoogte van de risico’s van het gebruik en accepteert deze.

Aansprakelijkheid
Custom Drone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik, al dan niet door de klant, van de door hem geassembleerde drone(s) en/of onderdelen.

In een voorkomend schadegeval is de aansprakelijkheid van Custom Drone beperkt tot het bedrag hetwelk door de verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd.

Custom Drone kan niet door de klant aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan derden.

Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten tussen Custom Drone en de klant is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank Oost Brabant bevoegd hiervan kennis te nemen.

Versie januari 2014

 

Toevoegen/rapport overhandigen aan de klant:

 

Uitleg met betrekking tot het gebruik/garantie drone
De klant, toekomstige gebruiker/vlieger van een  drone, dient de algemene voorwaarden en onderstaande tekst goed door te nemen:

Radio bestuurbare modellen, zoals drones, en alle verwante producten zijn geen speelgoed en dienen met grote voorzichtigheid behandeld te worden!
Beginnende drone-vliegers moeten zich realiseren dat een drone geen speelgoed is. Het is een object dat vliegt en bestuurd wordt volgens de principes van een groot vliegtuig. Het enige verschil is in feite het formaat en gewicht. De kracht waarmee een drone een object aanraken kan zeer groot zijn. Als een persoon/dier geraakt wordt kan dit ernstige gevolgen hebben. De benodigde ervaring die nodig is om een model te besturen moet geleerd worden van een ervaren modelvlieger. De verantwoordelijkheid, alsmede de gehele verantwoordelijkheid voor de gekochte, geassembleerde drone/-onderdelen, ligt te allen tijde bij de gebruiker(s) zelf. Custom Drone kan en zal hiervoor nimmer enige aansprakelijkheid accepteren, maar verklaart zich wel bereid, zonder daarbij enige verplichting op zich te nemen, beginnende vliegers te voorzien van tips en/of doorverwijzingen naar ervaren vliegers.